Buitengewoon verlof

In sommige gevallen heeft de medewerker recht op buitengewoon verlof met behoud van beloning. Dit verlof wordt niet in mindering gebracht op het vakantieverlof.

Situaties van buitengewoon verlof

De medewerker heeft recht op verlof in bepaalde situaties op basis van de Wet arbeid en zorg en op basis van de CAR-UWO.

A. Wet arbeid en zorg

De bepalingen in de Wazo m.b.t. het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015 (Stb. 2014, 565), Bij die gelegenheid is de in de wet opgenomen opsomming van situaties op grond waarvan calamiteiten- of kort verzuim verlof kan worden toegekend verruimd. Daarbij gaat het om de introductie van het criterium ‘onvoorzienbaarheid’ en de toevoeging van spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd te plannen arts- of ziekenhuisbezoek – of de noodzakelijke begeleiding daarbij – als reden voor het toekennen van verlof. Het calamiteiten-, kort verzuim- en kraamverlof is geregeld in de artikelen 4:1 t/m 4:7 Wazo.

Duur van het verlof

De duur van het verlof is niet vastgelegd. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat het gaat om een korte naar billijkheid te berekenen tijd.

Geboorteverlof

Na de bevalling van echtgenote, geregistreerde partner of degene van wie de medewerker het kind erkent, heeft de medewerker met ingang van 1 januari 2019 volgens artikel 4:2 Wazo recht op geboorteverlof. Dit verlof bedraagt eenmaal de arbeidsduur per week met behoud van salaris. Het verlof dient te worden opgenomen binnen vier weken na de geboorte van het kind.

B. CAR-UWO

Op grond van de CAR-UWO kan er ook in andere specifieke andere gevallen recht bestaan op buitengewoon verlof met behoud van beloning. De gemeente stelt hier een nadere regeling voor vast. Voor het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is in de CAR-UWO geregeld dat de medewerker recht heeft op betaald verlof op de dag dat de medewerker voor de wet trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. De medewerker meldt de datum waarop het huwelijk of het registeren van het partnerschap plaatsvindt ten minste twee weken van tevoren aan de werkgever.

Meer informatie