Adoptie- en pleegzorgverlof

De medewerker die een kind adopteert of voor een kind de pleegzorg op zich neemt heeft recht op maximaal vier weken adoptie- of pleegzorgverlof met behoud van beloning.

Opname verlof

Het adoptieverlof kan worden opgenomen binnen een tijdvak van 26 weken. Dit tijdvak begint 4 weken vóór de eerste dag van de feitelijke adoptie of pleegzorg. Het verlof bedraagt maximaal vier weken.

Meerdere kinderen tegelijk

Als een medewerker tegelijkertijd meerdere kinderen adopteert of voor meerdere kinderen de pleegzorg op zich neemt, dan geldt het adoptie- of pleegzorgverlof slechts voor één van die kinderen.

Procedure

De medewerker meldt, indien mogelijk, het opnemen van het verlof uiterlijk drie weken voor aanvang van het verlof aan de werkgever. Hierbij geeft hij ook de gewenste omvang van het verlof aan. Bij de melding worden documenten gevoegd waaruit blijkt dat een kind ter adoptie of pleegzorg is of zal worden opgenomen.

Doorbetaling salaris

Tijdens het adoptie- en pleegzorgverlof worden het salaris en de toegekende salaristoelage(n) volledig doorbetaald. De medewerker is wel verplicht om mee te werken met het aanvragen van een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (Wazo) bij het UWV. De uitkering wordt rechtstreeks aan de werkgever uitbetaald, deze betaalt het volledige salaris en de toegekende salaristoelage(n) aan de medewerker.

Als de medewerker niet meewerkt bij het aanvragen van een Wazo-uitkering, of deze uitkering wordt door toedoen van de medewerker niet of slechts gedeeltelijk uitbetaald, hoeft de werkgever het salaris en toegekende salaristoelage(n) slechts door te betalen voor zover deze de uitkering te boven zou zijn gegaan. Met andere woorden: de niet ontvangen Wazo-uitkering wordt in mindering gebracht op het salaris en toegekende salaristoelage(n).

Ziekte

Wanneer een medewerker ziek wordt tijdens het adoptie- of pleegzorgverlof dan loopt deze gewoon door. Het verlof kan dus niet worden onderbroken en op een later tijdstip worden opgenomen. Ook de termijnen van loondoorbetaling bij ziekte worden niet opgeschort wanneer de medewerker ziek wordt tijdens het verlof.
Het verlof maakt dus onderdeel uit van deze loondoorbetalingstermijnen.

Samenloop

Als een medewerkster over eenzelfde periode zowel recht heeft op een Wazo-uitkering in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof als op een uitkering in verband met adoptie of pleegzorg, vervalt de uitkering voor adoptie of pleegzorg. Wanneer een medewerker in eenzelfde periode zowel recht heeft op een uitkering in verband met adoptie als op een uitkering in verband met pleegzorg vervalt de uitkering in verband met pleegzorg.

Meer informatie