Vakantietoelage

Vakantietoelage

De medewerker heeft aanspraak op een vakantietoelage voor elke maand waarover hij salaris heeft genoten. Als een medewerker in de loop van de maand wordt aangesteld dan wel wordt ontslagen heeft hij recht op een evenredig deel van de vakantietoelage over die maand. De vakantietoelage wordt een keer per jaar in mei uitgekeerd.

Hoogte van de vakantietoelage

De hoogte van de vakantietoelage is 8% van de voor die maand geldende bezoldiging met een minimum van € 146,65 per maand (bedrag per 1 juni 2008).
Voor deeltijders geldt de minimum vakantietoelage naar rato.

Vakantietoelage bij ontslag

De uitbetaling van de vakantietoelage vindt in principe in mei plaats.
Als aan een medewerker op een ander tijdstip ontslag wordt verleend vindt de uitbetaling van de tot dan toe opgebouwde vakantietoelage op dat moment plaats. Dit geldt niet als de medewerker bij dezelfde gemeente direct een andere betrekking krijgt voor dezelfde arbeidsduur.