Opleiding en ontwikkeling

De werkgever stelt met instemming van de ondernemingsraad jaarlijks een opleidingsplan voor de organisatie op. In dit plan geeft de werkgever de doelstellingen van het opleidingsbeleid aan, de criteria die gelden voor het toestaan en volgen van een opleiding en de budgettaire voorwaarden voor bekostiging van opleidingen en/of trainingen.
Tip:
http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/arbeidszaken-en-personeelsbeleid/opleiding-en-stage.aspx

De medewerker heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van zijn mobiliteit en inzetbaarheid. De werkgever moet de medewerker hierbij actief ondersteunen en begeleiden.

Inhoud POP

De werkgever en de medewerker spreken tenminste één keer in de drie jaar een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met elkaar af. In dit plan spreken de werkgever en de medewerker met elkaar af op welke manier vorm gegeven wordt aan de loopbaanontwikkeling en de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de medewerker.
In het POP kunnen diverse soorten afspraken worden gemaakt om vorm te geven aan de loopbaanontwikkeling van de medewerker. Dit kunnen afspraken zijn zoals het krijgen van coaching, het tijdelijk verrichten. van andere werkzaamheden, het volgen van een seminar of het volgen van een opleiding. Voorwaarde is wel dat deze afspraken zowel het belang van de medewerker als het belang van de organisatie dienen. Als de medewerker in het kader van zijn loopbaanontwikkeling een opleiding gaat volgen, kunnen de werkgever en de medewerker afspraken maken over bijvoorbeeld:

  • de te volgen opleiding;
  • de duur van de opleiding;
  • de te verwachten resultaten;
  • de verloffaciliteiten;
  • de wijze waarop de werkgever anderszins medewerking verleent om de afspraken na te kunnen komen;
  • de redenen waaronder zonder consequenties voor de ambtenaar onderbreking of afbreking van de opleiding mogelijk is;
  • de (voorwaarden voor) terugbetaling van de vergoeding wanneer de opleiding voortijdig wordt afgebroken of de werknemer ontslag neemt.

Vergoeding POP-afspraken

De kosten voor de (opleidings)activiteiten die men gaat ondernemen naar aanleiding van het persoonlijk ontwikkelingsplan worden volledig door de werkgever betaald of kan een medewerker met zijn IKB financieren indien de werkgever dit niet betaald of slechts gedeeltelijk. Van de medewerker kan bijvoorbeeld een bijdrage in de vorm van verlof worden gevraagd. Dit naar gelang het tijdstip waarop bijvoorbeeld een opleiding moet worden gevolgd en al naar gelang het belang dat de medewerker zelf heeft bij het volgen van de opleiding. Dit is maatwerk en onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Afspraken over de bijdrage van de medewerker worden vastgelegd in het POP.

Loopbaanadvies

De medewerker heeft na iedere drie jaar in dienst te zijn geweest recht op loopbaanadvies. De werkgever wijst een interne of externe deskundige aan die dit advies uitbrengt. Het gaat erom dat dit advies voorziet in een behoefte van de medewerker of de werkgever om verder vorm te geven aan de ontwikkeling van de medewerker. Tip: het A+O fonds gemeenten kent een ontwikkelscan waar medewerkers bij de gemeenten kosteloos gebruik van kunnen maken.

Senioren

Door de vergrijzing en het feit dat mensen langer moeten doorwerken is het meer dan ooit noodzakelijk om het werk van oudere medewerkers af te stemmen op hun mogelijkheden en wensen. Daarom dient in functionerings- en/of POP-gesprekken met medewerkers van 50 jaar en ouder de belasting en belastbaarheid aan de orde te komen. In deze gesprekken kunnen leidinggevende en medewerker, waar nodig, afspraken maken over de aanpassing van het individuele takenpakket.

Flankerend beleid

Het college kan in een lokaal overeen te komen sociaal plan vaststellen welke mobiliteitsbevorderende voorzieningen beschikbaar kunnen worden gesteld aan ambtenaren die zich in een van-werk-naar-werk-traject bevinden. Hierbij kan worden gedacht aan reis- en verhuiskosten, suppletie van salaris bij het aanvaarden van een lager betaalde functie, stimuleringspremie bij vrijwillig ontslag etc.

Meer informatie