Ontslag wegens reorganisatie

Focus op van-werk-naar-werk

In geval van ontslag wegens reorganisatie zijn sinds 1 april 2013 de nieuwe voorzieningen bij werkloosheid van toepassing. Deze voorzieningen zijn gericht op het vinden van nieuw werk. Om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen, zetten de werkgever en de medewerker zich samen in voor het vinden van een nieuwe baan voor de medewerker. De voorzieningen bestaan uit een deel rechten en verplichtingen vanaf de boventalligverklaring tot de daadwerkelijke ontslagdatum (de van-werk-naar-werkfase) en een deel rechten en plichten nadat het ontslag is ingegaan. Zie hoofdstuk 10d.

Reorganisatieplan

De werkgever kan medewerkers alleen ontslaan op grond van reorganisatie volgens een vooraf vastgesteld plan, een zogenaamd reorganisatieplan. De grondslagen van zo’n reorganisatieplan zijn geregeld in het sociaal statuut. Over dit plan wordt overleg gepleegd in de commissie georganiseerd overleg. Het plan wordt aan de betrokken medewerkers meegedeeld. Als het gaat om individuele gevallen kan een medewerker ook worden ontslagen zonder dat daar een reorganisatieplan aan ten grondslag ligt.

De medewerker kan (gedeeltelijk) worden ontslagen wegens::

  • opheffing van zijn betrekking;
  • verandering in de inrichting van het dienstonderdeel waar hij werkzaam is of van andere dienstonderdelen;
  • verminderde behoefte aan arbeidskrachten

Dit ontslag wordt eervol verleend.

Voorwaarden

Ontslag wegens reorganisatie kan alleen plaatsvinden als vastgesteld is dat de functie van betrokkene na de reorganisatie niet terugkomt dan wel als duidelijk is dat de betrokken medewerker niet meer terugkomt op zijn functie. Bovendien moet het van-werk-naar-werk-traject gevolgd zijn, zoals beschreven in paragraaf 5 van hoofdstuk 10d.

De betrokken medewerker komt niet meer terug op zijn functie als bijvoorbeeld van de vijf beleidsmedewerkers er na de reorganisatie maar drie terugkeren. Op grond van lokale regels wordt dan bepaald welke twee medewerkers niet kunnen terugkeren. Wel moet worden bekeken of er voor deze twee medewerkers wellicht een andere passende functie kan worden gevonden.

NB: In artikel 127b van de Ambtenarenwet is geregeld dat bij een reorganisatie die leidt tot het verlies van arbeidsplaatsen het eerst afscheid wordt genomen van medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Zijn er meer medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, dan wordt het eerst afscheid genomen van degene die het kortste dienstverband heeft.

Van-werk-naar-werk-traject

Voordat de medewerker kan worden ontslagen wegens een reorganisatie, moet eerst het van werk-naar-werk-traject (VWNW-traject) worden doorlopen. Het VWNW-traject staat hieronder schematisch weergegeven. Meer informatie over dit traject is te vinden onder het kopje Voorziening bij werkloosheid

Van-werk-naar-werk-traject schema (pdf, 17 kB)

 

Meer informatie