Samenstelling GO

De plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg (GO) bestaat uit een vertegenwoordiging van werkgever en werknemers.

Werkgeversvertegenwoordiging

De werkgeversvertegenwoordiging bestaat in ieder geval uit een lid van het college dat personeelsaangelegenheden in zijn portefeuille heeft. De raad als werkgever van de griffie moet ook een regeling voor arbeidsvoorwaarden vaststellen en kan dus ook een lid van de raad (uit de werkgeverscommissie) afvaardigen voor het GO.
Vanuit werkgeversvertegenwoordiging wordt de voorzitter van het GO aangewezen. De vertegenwoordigers kunnen zich ambtelijk laten bijstaan door medewerkers van de afdeling personeelszaken. Ook wordt een medewerker aangewezen die het secretariaat voert voor het GO. De secretaris mag aan de besprekingen deelnemen.

Werknemersvertegenwoordiging

De vertegenwoordiging van de werknemersorganisaties bestaat uit medewerkers van de gemeente die door hun vakorganisatie zijn aangewezen het lokale overleg over de arbeidsvoorwaarden te voeren. De vertegenwoordigde vakorganisaties zijn dezelfde als die ook deelnemen aan het landelijke overleg: ABVAKABO-FNV, CNV-Publieke Zaak, CMHF. Ook andere vakorganisaties kunnen worden toegelaten. De voorwaarde is dat het gaat om een vakorganisatie die binnen die gemeentelijke organisatie representatief is.
Het GO bepaalt hoeveel leden die vakorganisatie in de gemeentelijke organisatie moet hebben om zich representatief te kunnen noemen. De leden van de werknemersvertegenwoordiging kunnen zich laten bijstaan door adviseurs van de vakorganisatie. Deze adviseurs zijn geen lid zijn van het GO en hebben dan ook geen stemrecht.

Overige deelnemers aan het GO

  • Plaatsvervangers
    De werkgevers- en werknemersleden in het GO wijzen een plaatsvervanger aan.
  • Gemeentesecretaris
    De gemeentesecretaris is geen lid van de werkgeversvertegenwoordiging. Zijn aanwezigheid is echter voor de hand liggend omdat hij de leiding heeft over de ambtelijke organisatie. Bovendien is hij in het algemeen de degene die het overleg met de ondernemingsraad voert. Dit is van belang wanneer aangelegenheden in zowel het GO als de OR aan de orde zijn. De gemeentesecretaris heeft geen stemrecht in het GO.
  • Griffier
    De griffier is geen lid van de werkgeversvertegenwoordiging maar kan als adviseur aan het GO deelnemen voor aangelegenheden over de rechtspositie van de griffie. De griffier heeft geen stemrecht in het GO.  

Meer informatie