Werken na AOW-gerechtigde leeftijd

De werkgever kan medewerkers die gepensioneerd zijn opnieuw in dienst nemen. Ook kan besloten worden een medewerker bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd niet te ontslaan.

Opnieuw in dienst nemen

De omvang van het dienstverband van een AOW-gerechtigde die weer in dienst wordt genomen, wordt in onderling overleg bepaald. De bepalingen van de gemeentelijke rechtspositie zijn normaal van toepassing, ook wat betreft de af te spreken bezoldiging. De omvang van het dienstverband en de inschaling voor de pensionering zijn niet bepalend voor het nieuwe dienstverband. Als de medewerker opnieuw in dienst wordt genomen na zijn ontslag wegens pensionering ontvangt hij naast zijn bezoldiging en AOW ook het ouderdomspensioen van het ABP. Hij bouwt niet langer pensioen op. Er wordt dan ook geen pensioenpremie ingehouden. Wel is de premie voor de voorwaardelijke inkoop verschuldigd. Het pensioen dat hij van het ABP ontvangt wordt niet gekort met de bezoldiging. De medewerker kan er wel voor kiezen om vrijwillig pensioen op te bouwen, op grond van hoofdstuk 16 van het ABP pensioenreglement.

In dienst houden

Als een AOW-gerechtigde in dienst blijft, is de gemeentelijke rechtspositie ongewijzigd van toepassing. Als hij dezelfde functie blijft vervullen, blijft de medewerker op dezelfde manier ingeschaald. Wanneer een medewerker bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd niet wordt ontslagen, blijft hij pensioen opbouwen. De pensioenpremie wordt nog steeds ingehouden op zijn bezoldiging. Hij ontvangt nog geen ouderdomspensioen, wel AOW. Het recht op ouderdomspensioen van het ABP ontstaat namelijk pas na afloop van het gecontinueerde dienstverband.

Gevolgen pensioenopbouw en premieafdracht

  Continuering dienstverband(art. 8:2 CAR) Nieuw dienstverband (art. 2:4 CAR, met toepassing 8:2, derde lid)
Ingangsdatum OP Na afloop dienstverband of eerder op verzoek van de ambtenaar Met ingang van de dag waarop betrokkene de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt
Opbouw ABP Keuzepensioen Tot einde dienstverband Eventueel vrijwillig
Premie AAOP Ja Nee
Premie ABP Keuzepensioen Ja Nee
Premie voorwaardelijke inkoop Ja Ja
Pseudopremie WW Ja Nee
Premie WIA Nee Nee

Beëindiging

Zowel de werkgever als de medewerker kunnen het dienstverband zonder opgaaf van redenen beëindigen als zij dat wenselijk achten. De opzegtermijn is één maand.

Meer informatie